Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
De toekomst van jouw vak staat op het spel. Wat is er aan de hand?
Tag(s):Kwaliteit    MBB-er    NVMBR    Sociale-Belangen    Wetgeving   
Datum:19-5-2021

Wettelijk beschermde opleidingstitel

De deskundigheid van de Radiodiagnostisch laborant en Radiotherapeutisch laborant is in de wet beschreven; de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB besluit 551). De huidige wettekst stamt uit 1997. De hierin beschreven deskundigheidseisen sluiten niet meer aan bij hoe jij het werk nu uitvoert en dat doet het al decennia niet meer.
De ontwikkelingen in het veld gaan enorm snel en je kunt dus niet toe met de kennis zoals in de wet geschreven staat. Er is meer nodig om je vak uit te oefenen, om de voorbehouden handeling ‘toedienen van straling’ toe te mogen passen. 

Actualisatie Besluit opleidingseisen en deskundigheid (AMvB Besluit 551)

Tijd om deze wet aan te passen voor nu en de toekomst. Doordat de opleidingscentra gebonden zijn aan de AMvB ondervinden zij moeite om op te leiden naar wat voor jou een fijne collega is. Zij willen beroepsbeoefenaren opleiden die mee kunnen gaan met alle ontwikkelingen en zo voldoen aan de verwachtingen van het werkveld.
Alle betrokken partijen,  Amstel Academie, Erasmus Universiteit, College Ziekenhuis Opleidingen (CZO), INHolland, Fontys Hogescholen, Hanze Hogeschool, Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse
Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) zien de noodzaak van de aanpassing. Maar het Ministerie van VWS ziet deze noodzaak niet.

Tijdspad aanpassing wettekst (AMvB)

Er is onderzoek gedaan in het werkveld (rapport Taakherschikking, Nivel 2000) en in samenwerking met diverse partijen een nieuw beroepsprofiel geschreven (2008). Dit profiel is opgesteld aan de
hand van de CANMeds; een model waar je als Hbo-opgeleide aan voldoet. Beheers je de competenties van dit model, dan functioneer jij op HBO-niveau. Of je de opleiding hebt genoten bij de inservice of bij één van de MBRT’s maakt niet uit. Met dit geactualiseerde beroepsprofiel van de stralende beroepen ligt er een profiel dat toekomstbestendig is. Hoe de ontwikkelingen binnen het vakgebied ook verlopen, dit profiel sluit hierop aan.

Erkenning van andere stakeholders

In 2013 hebben de leden van de werkgeversorganisaties Nederlandse Federatie van Universitaire centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) het belang onderstreept van deze actualisatie. Tijdens een bijeenkomst van de NFU, NVZ en NVMBR waar jouw leidinggevende en/of praktijkopleider aanwezig was, hebben zij vóór het nieuwe beroepsprofiel gestemd.
Samen met de werkgeversorganisaties (NFU en NVZ), de opleidingscentra (inservice en MBRT), examenorganisatie CZO, NVMBR en vertegenwoordiging vanuit het werkveld is er aan de opdracht vanuit VWS gewerkt; schrijf een concepttekst AMvB welke toekomstbestendig is en waarin alle ‘stralende beroepen’  (dus ook de MNW’er) vertegenwoordigd zijn. Hiervoor is het goedgekeurde beroepsprofiel als basis gebruikt. Dit is in 2016 afgerond en in 2018 nog een keer nagelopen.

Anno 2021

De NVMBR zet zich al jaren in om de AMvB geactualiseerd te krijgen en heeft de laatste maanden nog meer hierin geïnvesteerd. 
Aan de kant van VWS zijn nieuwe mensen op dit dossier gezet waaronder juristen; mensen die niet bekend zijn met jouw werk en die niet weten wat jouw plek in de zorgketen is. Zij waren dus niet betrokken bij het hele proces dat al jaren al loopt. En ondanks de input vanuit de verschillende groepen (NFU, NVZ, CZO, opleiders, NVMBR) naar het ministerie blijft actualisatie uit; dit schaadt de toekomstbestendigheid van het gehele vakgebied.

‘Help is on the way’

Daarom heeft de NVMBR hulp ingeschakeld van een bureau (BOUF Legal) gespecialiseerd in het ondersteunen van dit soort processen.  
Als Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie, waarbij we iedereen in het werkveld vertegenwoordigen, vinden dat het nu geregeld moet worden.
  • Voor jou op de werkvloer, zodat je een goed opgeleide collega krijgt, 
  • Voor jou als leidinggevende, zodat je bekwaam personeel hebt,
  • Voor jou als  student, zodat je een goede opleiding kan volgen
  • En bovenal voor de patiënt, die recht heeft op goede individuele gezondheidszorg, waar wet BIG tenslotte over gaat.


Deel dit artikel: