Nieuws

Notulen niet meer verplicht voor Intercollegiaal Overleg
Tag(s):Kwaliteit    NVMBR   
Datum:6-2-2020

In het kort
In overleg met het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is afgesproken dat notulen geen verplichte bewijslast meer is voor de activiteit Deelname aan Intercollegiaal Overleg (IO). Om kwaliteit zichtbaar te houden en een onafhankelijke toetsing ervan te waarborgen, zijn er als alternatief drie formats ontwikkeld, die een IO mogelijk ook nog efficiënter kunnen maken.

Indien MBB'ers de activiteit Deelname aan Intercollegiaal Overleg willen gebruiken als deskundigheidsbevorderende activiteit voor de herregistratie, dan mag dit in plaats van de notulen ook met behulp van een ingevuld format. Dit geldt voor overleggen die vanaf heden gaan plaatsvinden. In het verleden uitgevoerde IO's worden met coulance beoordeeld; een vorm van bewijslast is vereist (verklaring/presentielijst/notulen). Het is niet nodig om oude overleggen te herschrijven in een format, als vanuit het ziekenhuis het niet mogelijk is om de notulen mee te sturen.

Knelpunt intercollegiaal overleg verholpen
Al 20 jaar toetst het KP activiteiten en herregistraties aan de hand van bewijslast. Afgelopen periode heeft de NVMBR over de toetsing constructief overleg gehad met het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Aanleiding was het knelpunt dat notulen voor IO als bewijslast dienen, terwijl deze vaak niet vrijgegeven worden door het gehanteerde ziekenhuisbeleid. Om het aantonen van de activiteit IO makkelijker te maken, zijn formats ontwikkeld.

De mede door dit knelpunt opgelopen beoordelingstijden van de herregistratie zijn tevens kort besproken. De beoordelingstijden zijn inmiddels weer teruggebracht tot regulier.

De NVMBR en KP hebben tijdens deze periode het werkveld meerdere malen geconsulteerd.

Resultaat overleg: verplichting notulen eraf, meer focus op doel intercollegiaal overleg
Notulen blijven een geldig bewijslast voor IO, maar het is niet langer verplicht om de notulen toe te voegen. Daarmee laten we de bewijslast zoals is vastgelegd in de huidige kwaliteitscriteria los. Dit betekent geen conflict meer met een ziekenhuisbeleid en een lastenverlichting doordat notulen niet geanonimiseerd en/of herschreven hoeven te worden als IO wordt opgevoerd voor de herregistratie.

Om kwaliteit zichtbaar te houden en om een onafhankelijke toetsing te waarborgen, blijft het wel belangrijk dat een MBB'er kan laten zien er sprake is van leren en verbeteren.

We hebben formats gemaakt die beter aansluiten bij het doel van intercollegiaal overleg en die de activiteit 'Deelname aan intercollegiaal overleg' meer houvast geven. Het overleg verloopt hierdoor mogelijk nog efficiënter en het leerrendement is groter.

Nadruk op verbeteren
Het doel van IO is om het paramedisch handelen van een MBB'er te verbeteren. Iets waar de MBB'er, de werkgever én de beroepsgroep baat bij hebben. Notulen maken het mogelijk om te toetsen of er sprake is geweest van IO, net zoals een certificaat aan kan tonen dat er een cursus is afgerond.

In overleg met het KP heeft de NVMBR drie formats ontwikkeld die in plaats van notulen kunnen worden opgevoerd om aan tonen dat er sprake is van IO; 1) voor casuïstiek/intervisie, 2) voor VIM/blauwe ton/fotobespreking en 3) voor Intercollegiale toetsing. De formats zijn op te vragen via info@nvmbr.nl en online te downloaden: www.nvmbr.nl/themas/pagina/detail.aspx?thema=Kwaliteit.

De formats zijn rechttoe rechtaan methodieken waarbij verbeteren centraal staat en ze helpen bij het vastleggen van onmisbare stappen die je moet maken wil je een verbeterslag realiseren. De methodieken worden in veel ziekenhuizen gebruikt. Mochten er andere methodieken gebruikt worden, waarbij hetzelfde doel wordt bereikt, neem dan contact op met de NVMBR. Er kan dan in overleg met het KP gekeken worden of de methodiek met een format ook kan worden toegevoegd.

Wat kan er worden verwacht?

 • Vanaf 1-7-2020 geldt dat alle IO's die na 1-7-2020 plaatsvinden conform de nieuwe afspraken worden getoetst. Dit betekent dat indien er wordt gevraagd om aan te tonen dat er sprake is geweest van intercollegiaal overleg een (foto van een) ingevuld format of een notulen overlegd moet kunnen worden.
  Ons advies is om bij het eerst volgende overleg alvast te starten met het gebruiken van de formats indien IO als activiteit nodig is voor de (her)registratie bij het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Voor alle IO's die tot op heden zijn gedaan, geldt dat er met coulance wordt beoordeeld; een vorm van bewijslast is verplicht namelijk een presentielijst, verklaring of notulen
 • Vul het format tijdens of na afloop van het intercollegiaal overleg met elkaar in. De schatting is dat het invullen van een format ongeveer 5-10 minuten in beslag neemt. Een deel kan zelfs al (gezamenlijk) tijdens het overleg worden ingevuld. Naast de notulen is het een goede samenvatting.
 • Via de KP-app kun je op een telefoon simpel een activiteit toevoegen en direct een foto van een ingevuld format bijvoegen als bewijslast.Wordt er nog geen gebruik gemaakt van de KP-app die het Kwaliteitsregister Paramedici heeft om je digitaal portfolio te vullen? Vergroot dan het gebruikersgemak en download deze via de Apple of Google store.

Dossier retour gestuurd?
Is een dossier in de afgelopen periode retour gestuurd met het verzoek om bewijslast toe te voegen voor de activiteit deelname aan intercollegiaal overleg? Stuur deze dan nogmaals in. Het dossier wordt volgens deze afspraken beoordeeld.

Een rekenvoorbeeld tot slot
Een voorbeeld hoe er binnen 5 jaar kan worden voldaan aan de puntencriteria kan zijn:

 • 1x per kwartaal 1 uur Intercollegiaal overleg/toetsing m.b.v. een format*:
  4 punten per jaar = 20 punten per herregistratieperiode
 • Stagebegeleiding:
  (0,3 x 3 dagen x 46 werkweken) / 5 dagen per punt = 8 punten per jaar = 40 punten per herregistratieperiode
  (berekening conform puntencriteria 2015-2020, waarbij 30% van een 24-uurs dienstverband wordt besteed aan begeleiden van stagiaires)
Deel dit artikel: