Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Onmogelijk eindbod Cao Ziekenhuizen
Tag(s):Sociale-Belangen   
Datum:10-4-2017

​Werkgevers hebben bij het cao-overleg Ziekenhuizen op 7 april een eindbod neergelegd waarmee de werknemersorganisaties onmogelijk akkoord kunnen gaan. De werkgevers komen met een mager loonbod en alleen maar verslechteringen. En zijn niet of nauwelijks tegemoetgekomen aan de inzet van de gezamenlijke bonden (CNV, NU'91 en FNV). De werkgevers tonen hiermee weinig respect voor hun medewerkers. We gaan samen met de andere bonden en onze leden kijken hoe we met acties dit eindbod van tafel kunnen krijgen.

Hoofdpunten uit het eindbod:

  • Een looptijd van twee jaar en drie maanden.
  • Een verhoging van de salarisschalen per 1 juli 2017 met 1,50%.
  • Voor 2018 tot aan april 2019 is het bod een salarisverhoging per 1 juli 2018 met 1,75%.
  • Driemaal een eenmalige uitkering van €125,00 bruto op basis van een voltijd dienstverband uit te keren in september 2017, september 2018 en februari 2019.

 De loonsverhoging wordt voor een deel betaald door medewerkers zelf. De ziekenhuiswerkgevers willen bijvoorbeeld voor zowel de eindejaarsuitkering als voor de vakantiebijslag de opbouwmethode toepassen. Nu worden de toeslagen berekend over het salaris dat je verdient op het moment van toekennen van de eindejaarsuitkering en de vakantiebijslag, dat is gunstiger voor werknemers.

ORT bij verlof uit het verleden
Over de ORT bij verlof doen werkgevers een voorstel, maar koppelen daaraan de onmogelijke eis dat de bonden hun individuele leden niet meer mogen bijstaan. De NVZ stelt voor om in 2017, 2018 en 2019 8,3% van de daadwerkelijk verdiende ORT in de jaren 2012, 2013 en 2014 uit te betalen, ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde ORT over vakantie-uren. De bonden moeten dan wel beloven dat er een einde komt aan alle mogelijke juridische claims met betrekking tot ORT.

Generatiebeleid
Het generatiepact is een regeling waarbij ruimte wordt gemaakt voor de aanstelling van jongeren, doordat oudere werknemers (58+) gestimuleerd worden om minder te gaan werken. De werkgevers komen op dit punt niet verder dan intenties en op onze eisen is niet ingegaan (zie schema op achterzijde).

Overige punten:

  • De NVZ wil dat de opbouw van PLB-uren gemaximeerd wordt op 400 uur.
  • De NVZ wil dat er bij het doorbetalen van lestijd geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen BBL en HBO-duale leerlingen en stelt voor dat elke leerling gemiddeld 160 uur per studiejaar (40 weken van 4 uur gemiddeld) doorbetaalde lestijd krijgt, gemeten over de totale opleidingsperiode. Dit is nu 208 uur voor MBO-studenten.
  • Over het onderwerp mantelzorg gaat de NVZ niet verder dan dat in het jaargesprek aandacht wordt besteed aan mogelijke mantelzorgactiviteiten van de medewerker.

Hoe nu verder?
Wij eisen een cao waarin het respect voor het werk dat jij en je collega's verzetten goed tot uiting komt! Dit eindbod van de werkgevers voldoet hier absoluut niet aan. We zullen dan ook samen met de andere bonden en onze leden kijken hoe we met acties dit eindbod van tafel kunnen krijgen. We houden jullie op de hoogte. Want we hebben jouw hulp en inzet hierbij natuurlijk hard nodig. Het is nu belangrijker dan ooit om samen in actie te komen voor een goede cao.

OVERZICHT PUNTEN INZET BONDEN EN EINDBOD WERKGEVERS

Hieronder zie je de belangrijkste punten naast elkaar weergegeven. Deze liggen ver uit elkaar, tijd dus om in actie te komen.

INZET GEZAMENLIJKE BONDEN EINDBOD VAN DE NVZ  

Loon, toeslagen, vergoedingen en pensioen

Per 01-01-2017 verhoging van 2,5%.

 

Per 01-07-2017 verhoging van 1,5%. Voor 2018 tot 01-04-2019 een verhoging van 1,75%, en 3x een eenmalige uitkering van € 125,- bruto.

X
Afspraken compensatie ORT over het verleden. In 2017, 2018 en 2019 uitkering van 8,3% verdiende ORT in 2012, 2013 en 2014. Vakbonden moeten afzien van juridische bijstand van leden. X
Geconsigneerde pauze in nachtdienst tegen uurloon + ORT. Geen bespreekbaar punt. X

 

- Opbouwmethode voor eindejaarsuitkering en vakantietoeslag.

- Eindejaarsuitkering kan ook per maand.

X

Activeringsregeling en WW

Herdefiniëren begrippen "salaris" en "wachtgeld".

 

Geen bespreekbaar punt.

X
Repareren 3e WW-jaar. Geen bespreekbaar punt. X

Werk, privé, duurzame inzetbaarheid

Invoering generatiepact: Langer en gezond door werken met regeling die past voor alle generaties. Vrijwillig korter werken met financiële compensatie. Min. 2500 extra banen voor jongeren.

- Per ziekenhuis een regeling tussen bonden en RvB om goede doorstroming te stimuleren.

- Medewerker kan zijn arbeidsduur tot 50% terugbrengen, waarbij werkgever over de uren afbouw 50% salaris en 100% pensioenopbouw blijft betalen. Deelname vanaf tien jaar voorafgaand aan de pensioenleeftijd.

- Ook mogelijkheden voor medewerkers in lagere salarisschaal door compensatie van hun inkomen.

 

Vrijblijvende regeling voor generatiebeleid zonder enige vorm van recht op de toekenning hiervan.

- Met terugbrengen van de arbeidsduur worden alle arbeidsvoorwaarden 'in tijd' in de cao eveneens naar rato teruggebracht.

- De overgangsregelingen PLB en bovenwettelijke vakantie-uren vervallen.

- Afhankelijkheid van de werkgever of je deel mag nemen aan de regeling.

X
Inzetbaarheid per werkweek maximaal 5 x 8 uur per kalenderweek; parttimers naar rato. Geen bespreekbaar punt. X
Schrapsessies vermindering administratieve druk. Geen bespreekbaar punt. X
Geen bereikbaarheidsdiensten in de nacht vanaf 57 jaar, compensatie van 40 uur indien vrijwillig deze diensten wel worden gedraaid. Geen bespreekbaar punt. X
Zorgverlof niet alleen voor inwonende maar ook voor uitwonende ouders. Mantelzorg; alleen in het jaargesprek aandacht voor mantelzorgactiviteiten van medewerker. X

PLB

PLB uren kunnen mee naar andere werkgever.

 

Maximering van de opbouw PLB-uren tot 400 uren.

X

Overige voorstellen

- Loonstijging RvB is maximaal % cao verhoging.

 

Geen bespreekbaar punt.

X
Vanaf 01-09-2017 bij doorbetalen lestijd geen onderscheid meer tussen BBL en HBO-duale leerlingen. Elke leerling ontvangt gem. 160 uur per studiejaar (40 weken van 4 uur gem.) doorbetaalde lestijd, gemeten over totale opleidingsperiode. Dit is nu 208 uur voor MBO studenten. X

Cao

looptijd 1 jaar: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

 

looptijd: 01-01-2017 tot 01-04-2019

X

 

Teken hier de petitie: https://petities.nl/petitions/cao-ziekenhuizen-actie-tegen-onacceptabel-eindbod-van-de-nvz?locale=nl

Kijk op de website van de FNV voor de actuele stand van zaken; https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/ziekenhuizen/cao-2017/

Deel dit artikel: